Tên nhân vật: -»IvIuội IvIuội«-
ID đăng nhập:clmtndplc0944
ID trong bảng: 179698100
Hình ảnh nhân vật(có hoặc không tùy ý):