Tại sao 2 tướng nữ ấy lại không cho chơi
có bán thẻ mà lại không cho sử dụng
em thấy nước ngoài đã cho chơi rồi zay sao 3qVN lại không cho chơi?

CHỦ ĐỀ ĐƯỢC XEM NHIỀU: